Frågor och Svar: Avbokning / Ombokning
Avbeställningsskydd
Postat av David .

 

För vem gäller avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskyddet gäller för avbeställningsskyddstagaren.

För vad gäller avbeställningsskyddet?

Avbeställningsskyddet gäller för researrangemang som finns på samma faktura som premien för detta avbeställningsskydd.

Omfattning

Avbeställningsskyddet gäller vid köp av researrangemang som bokas genom Researrangören eller resetjänst där Researrangören är ansvarig resebyrå. Högsta ersättning är 10 000 SEK per person.

Avbokning skall ske minst 5 timmar innan avresa.

Avbeställningsskyddet träder i kraft vid bokningstillfället och upphör att gälla när resan påbörjas. Vid avbokningar utanför våra telefontider skall samtliga parter kontaktas direkt (Flygbolag, hotell samt hyrbilsleverantör)

Vid avbokning med avbeställningsskydd samt giltigt läkarintyg återbetalas hela kostnaden av flygbiljetterna mot en administrationsavgift på:

395 SEK per biljett för resor inom Europa.

595 SEK per biljett för resor utanför Europa.

Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas ej. Tilläggstjänster återbetalas ej.

Samtliga resenärer i bokningen måste ha tecknat avbeställningsskydd för att kunna åberopa detta vid avbokning.

Kan ersättas pga av nedanstående:

- Dödsfall som drabbar avbeställningsskyddstagaren, nära anhörig* eller medresenär i samma bokning.

- Akut sjukdom eller olycksfall som drabbar avbeställningsskyddstagaren, din medresenär i samma bokning eller nära anhörig, som enligt      intyg från ojävig behandlande läkare, avråds från att utföra planerad resa.

- Oförutsedd händelse inträffar som förorsakar väsentlig skada i det avbeställningsskyddstagares permanenta bostad i Norden.**

Avbeställningsskyddet omfattas inte av:

- Sjukdom, olycksfall eller skada som är diagnostiserad vid tecknandet av avbeställningsskyddet.

- Kroniska sjukdomar/infektionstillstånd om inte personen har varit helt symptomfri/besvärsfri sex månader innan bokningstillfället.

- Komplikationer till följd av självvalda ingrepp och/eller behandlingar som t.ex. skönhetsoperationer eller andra kosmetiska ingrepp.

- Psykisk ohälsa.

- Ingrepp eller behandlingar som har varit inplanerade vid tecknandet av avbeställningsskyddet.

- Sjukdomar, olycksfall eller skada som uppkommit genom missbruk av alkohol, läkemedel, sömnmedel, berusningsmedel eller narkotika.

- Ersättningar som kan erhållas från andra parter dvs andra avbeställningsskydd eller försäkringar.

- Uteblivet syfte av resan.

- Fobi för flygresor (flygrädsla).

- Sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel.

- Vid graviditet inom tredje trimestern, den 27:e veckan av graviditeten.

- Kostnader som uppkommit till följd av att avbeställningsskyddstagaren dröjt med avbeställningen av researrangemanget.

- Tilläggsarrangemang till resan som inte finns med på bekräftelsen.

- Om avbeställningsskyddstagare inte infinner sig i tid till resan eller innehar felaktiga dokument som innebär att avbeställningskyddstagare ej kan/får resa.

Vad begärs av avbeställningsskyddstagaren?

- Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med Resecentrumgruppens eget läkarintyg och skickas till oss senast fjorton arbetsdagar    efter avbokning.

- Läkarintyget skall vara ifyllt av behandlande ojävig läkare ansluten till försäkringskassan och vara styrkt med läkarens namn,  kontaktuppgifter samt stämpel. Om stämpel ej finns att tillgå skall en kopia av läkarens legitimation bifogas.

Av läkarintyget skall även följande information framgå/bifogas

- Undersökningsdatum.

- Undersökningsresultat.

- Diagnos.

- Att sjukdomen/olycksfallet är akut och förhindrar resa.

- Intyg/underlag i original som kan vara av betydelse för bedömning av skadeärendet.

Av läkarintyget ska framgå att läkaren uttryckligen avråder från resa på grund av sjukdom/olycksfall.

Läkarintyget skall vara utskrivet av oberoende part för att läkarintyget ska vara giltigt.

Resecentrumgruppens läkarintyg skall användas och fyllas i utav läkaren, andra typer av intyg accepteras ej

Force Majeure

Avbeställningsskyddsgivaren är ej ansvarig för förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion, krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighetsingripande, strejk, lockout, blockad samt naturkatastrofer.

* I detta sammanhang avses nära anhörig avbeställningstagarens maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilket avbeställningsskyddstagare sammanbor under äktenskapsliknande förhållande, detta måste styrkas med släktutredning från skatteverket eller likvärdig myndighet endast på svenska eller engelska.

** Skador i bostaden måste kunna styrkas med en polisrapport eller hemförsäkringens skaderapport.

 Bilagor 
 
 se-medicalcertificate.pdf (1.71 MB)

Kommentarer (0)
Skriva en ny kommentar
 
 
Fullständig namn:
E-post:
Kommentarer: